Onderwerpen, titels en
korte inhoud van lezingen


Onderwerpen
 
Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het persoonlijke leven en arbeidsleven; maatschappelijke transformatieprocessen; het 'huwelijk' tussen individualisering en globalisering; waarden en normen in verandering; masculiene en feminiene ontwikkelingen in de samenleving; m/v archetypen en stereotypen; m/v in symbolen.
 
Liefdesrelatie; liefde, erotiek en seksualiteit; homo-, hetero- en biseksualiteit; trouw en ontrouw; macht en kracht in relaties; Taoïsme en de geheimen van de erotische liefde.
 
Gezin en familiezin; ontwikkelingen rond huwelijk en gezin; veranderende kijk op opvoeden; wisselwerking in de opvoeding; echtscheiding, oorzaken en gevolgen.
 
Leefvormen en netwerken; vrijgezellen/alleenstaanden; Lat-relaties; alleenstaand ouderschap; groepswonen (voor ouderen); vriendschapsnetwerken.
 
Arbeid; loopbaanbegeleiding; flexibilisering van de arbeid; vrouwen in mannenberoepen; vrouwelijke ondernemers; in-, uit- en doorstroom van vrouwen; gewenste (en ongewenste) omgangsvormen/intimiteit(en) op het werk; arbeid en vrije tijd; vrijetijdsdruk.
 
Economie en bedrijf; intuïtie, emotie en economisch handelen; over ruil, gulden, euro en mondo; bedrijfscultuur; het succes van 'androgyne ondernemingen’; economische zelfstandigheid en emotionele barrières.
 
Emotie en Intuïtie; ratio en emotie; emotionele intelligentie in mens en bedrijf; betekenis van intuïtie; onderscheid tussen intuïtie en onjuiste ingevingen; het ontwikkelen en gebruik van intuïtie in werk en relaties.
 
Communicatie; m/v-overeenkomsten en verschillen in communicatie(stijlen); internet, telecommunicatie en (werk)relaties.
 
Geestelijke gezondheidszorg; m/v-verschillen op gebied van depressies, gebruik van geweld, hanteren van angsten; familieverhoudingen in relatie tot psychisch welbevinden en geestelijke ontwikkeling; betekenis van humor.
 
Zorg/Vrijwilligerswerk; man, vrouw en zorg; welzijnswerk, gehandicaptenzorg; mantelzorg; terminale zorg.
 
Onderwijs; ontwikkelingen in het onderwijs; onderwijzen met het oog op de toekomst; leren op latere leeftijd.
 
Levensbeschouwing en zingevingsvraagstukken; maatschappelijke ontwikkelingen en de groeiende betekenis van spirituele/religieuze zingeving; liefde, relaties en religie/spiritualiteit; arbeid in spiritueel perspectief; spiritualiteit voor geestelijke begeleiders; diverse onderwerpen, zoals: spirituele richtingen, enneagram, ‘channelen’ en ‘readen’, synchroniciteit, levenshouding en zelfkennis.
 
 
Titels, voorbeelden:
 
 • De kracht van het Vrouwelijke in mens en maatschappij
 • Triple A leiderschap: Androgyn, Authentiek en Altruïstisch
 • Liefde, vriendschap en familiezin
 • Onderlinge zorg nu en in de toekomst
 • De androgyne onderneming
 • Anders leren
 • Crisis als kans
 • Relatiemanagement
 • De intuïtieve economie
 • Ziekte en zorg als bron van inspiratie
 • Kracht en kwaliteit in de communicatie
 • De vrouwelijke kanten van de techneut
 • Hoe creëer je een inspirerend werkklimaat?
 • Emotionele intelligentie in mens en bedrijf
 • Bouwen en wonen als spiegel van relaties
 • Het Aandeel van de vrouw (bankwezen)
 • Zingeving in verschillende levensfasen
 • Zorg als cement van de samenleving
 • Liefde, werk en levensinspiratie
 • Iteke Weeda inspireert....
 
 
Korte toelichting op de inhoud, enkele voorbeelden:
 
Kracht en kwaliteit in de communicatie
Belangrijk voor de gezondheid en gezonde relaties is de verbale, non-verbale en energetische communicatie. In liefdes-, vriendschaps- en werkrelaties spiegelen we ons voortdurend aan elkaar. We ‘seinen’ boodschappen uit en ‘lezen’ elkaars bedoelingen vanuit een verschillende interpretatiekaders. Onderwerpen die hiermee samenhangen zijn emotionele intelligentie en kennis van verschillende communicatiestijlen. Met name het mannelijke principe (yang) en het vrouwelijke principe (yin), die in ieder mens werkzaam zijn, hebben hierop een invloed. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de wijze van presenteren, actief luisteren, beslissingsprocessen, conflictoplossing, feedback, kritiek en complimenten geven? Op welke wijze ontstaan misverstanden en hoe zijn ze op te lossen? Een rijk terrein, vol relativering en humor.
 
Liefde, Relaties en Zorg
De veranderingen rond familie-, gezins- en vriendschapsrelaties zijn groot. Er wordt een blik geworpen op verleden, heden en toekomst, en op de huidige variatie in opvattingen en praktijk. Wat betekenen liefde en vriendschap binnen en buiten het gezin, hoe voeden ouders en kinderen elkaar op, wat valt te leren van de onderlinge communicatie, hoe wordt omgegaan met intimiteit en seksualiteit?
Individualisering en groeiende solidariteit gaan hand in hand. Voor de onderlinge zorg tussen mensen is dit belangrijk. Kortom een opbouwend optimistische visie op de toekomst, die zeker aanleiding zal geven tot levendige gesprekken en discussies.
 
Liefde, werk en levensinspiratie
Ieder mens is uniek, ieder levenspad verschilt en tijdens de trajecten waarbij we samen oplopen kunnen we veel van elkaar leren. Dit spiegelen aan elkaar, zowel in persoonlijke als in werkrelaties, toont onze drijfveer tot innerlijke groei, leren omgaan met emoties (angsten, vreugde, woede, ergernissen), versterken van eigenschappen als acceptatie en vergeven, vergroten van de liefde op aarde in al haar facetten. Essentieel tijdens deze ontwikkelingsweg zijn de pogingen van ieder mens om de polariteiten te overstijgen, om de ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ kanten met elkaar in evenwicht te brengen, om zo te komen tot een harmonieus innerlijk samengaan van beide. Daarom zijn ook vriendschap en intimiteit op het werk, zowel ongemengde als gemengde vriendschapsrelaties, van groot belang op onze aardse leerweg.
Onze persoonlijke en arbeidspaden kunnen kruisen, maar ook weer scheiden. Liefdevol loslaten is een kunst apart.
 
Triple A leiderschap: Androgyn, Authentiek en Altruïstisch
Leiderschap in de 21e eeuw zoekt in haar charismatische vorm steeds meer de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten en kwaliteiten. Dat ligt in het verlengde van het feit dat de meest excellente organisaties en bedrijven in de huidige tijd androgyn zijn. Wat houdt dat samengaan van de mannelijke en de vrouwelijke pool in de praktijk van het arbeidsleven in en hoe kan dit samengaan worden gestimuleerd?
Androgyn leiderschap is geen 'kunstje' dat gemakkelijk kan worden geleerd, want dan verliest het zijn authenticiteit. Androgyn authentiek leiderschap komt van binnenuit; zelfkennis en passie zijn de fundamenten. Inzicht in de principes is een belangrijk hulpmiddel voor verinnerlijking ervan. Wat betekent het voor de onderlinge communicatie, actief luisteren, opbouwende kritiek leveren, het oplossen van conflicten, hanteren van emoties, adequaat gebruik van intuïtie?
Androgyn authentiek leiderschap is per definitie zowel gezaghebbend als gelijkwaardig, zowel motiverend als dienend, zowel doelgericht als procesgericht, zowel gericht op de directe eigen (arbeids)omgeving als op het bredere maatschappelijke belang. Essentieel daarvoor is een altruïstische motivatie, die in de eerste plaats gericht is op teamgeest en maatschappelijk zinvol bezig zijn.
Kortom, bij A-A-A leiderschap worden hart en hoofd, voelen en denken samengebracht. Een leven lang leren op basis van ervaringen en reflectie ligt eraan ten grondslag. De manager die een hoog IQ (analytische intelligentie), EQ (emotionele intelligentie), SQ (spirituele intelligentie) en LQ (liefdesintelligentie) combineert, heeft de toekomst.